Met de gewaardeerde steun van

Versterking gezocht voor de nationale scheidsrechterscommissie
Terug naar overzicht

Versterking gezocht voor de nationale scheidsrechterscommissie

De Centrale Scheidsrechterscommissie zoekt versterking van nieuwe leden om de werking van de CSC verder te ontwikkelen in functie van de opvolging en uitvoering van de arbitrage van alle nationale waterpolo wedstrijden.  

Iedere scheidsrechter of voormalige scheidsrechter kan zich kandidaat stellen voor een mandaat in de schoot van de Centrale Scheidsrechterscommissie. De individuele kandidaturen moeten gericht worden aan het Algemeen Secretariaat van de KBZB, vergezeld van een sportief CV en ondertekend door de voorzitter of de secretaris van de club waar de kandidaat is aangesloten. Kandidaturen mogen gemaild worden naar info@belswim.be 

UITLEG over de CSC

De CSC bestaat uit zes leden paritair benoemd door het Bestuursorgaan, maar kan uitgebreid worden met de juridische adviseur.

De duur van het mandaat van de benoemde leden wordt vastgelegd op twee jaar en is hernieuwbaar.

In het geval van een tekort aan kandidaten, om een volledig CSC te behouden, en op uitzonderlijke basis, kan de Raad van Bestuur, op voorstel van het CCS, afwijken van de regel van gelijke vertegenwoordiging. In dit geval wordt de ambtstermijn teruggebracht tot een jaar en opgeschort als een kandidaat de pariteit herstelt.. In dit geval van benoeming wordt de ambtstermijn teruggebracht tot één jaar en geschorst in geval van een kandidatuur die de pariteit herstelt.

Om de twee jaar kiest de commissie een voorzitter uit de benoemde leden.

Een beurtrol inzake taalaanhorigheid zal gerespecteerd worden bij de verkiezing van de voorzitter.

De commissie verkiest eveneens uit de benoemde leden een ondervoorzitter, met een andere taalaanhorigheid dan de voorzitter, een secretaris en een verantwoordelijke voor de scheidsrechters aanduidingen (maandelijkse voorstellen, vervangingen, statistieken).

Prioritair worden leden benoemd uit de kandidaturen van voormalige scheidsrechters die niet meer actief zijn.

De bevoegdheden van de Centrale Scheidsrechterscommissie zijn de volgende:

  1. de scheidsrechters aanduiden die gelast zijn met de leiding van al de wedstrijden van het kampioenschap, de vriendschappelijke wedstrijden, de wedstrijden van de tornooien, de oefenwedstrijden en internationale wedstrijden van de nationale ploegen;
  2. een scheidsrechterscollege aanstellen dat gelast is met het organiseren van examens voor de kandidaten die scheidsrechter of waterpolo-official willen worden. Ieder jaar worden er examens gehouden.
  3. in eerste aanleg beslissen over klachten van clubs betreffende scheidsrechterlijke beslissingen met het eventueel verzoek om de wedstrijd te herspelen;
  4. in eerste aanleg klachten inzake tucht beslissen betreffende een scheidsrechter, ook als hij speler, official of toeschouwer is, en eventueel een sanctie (bv. Schorsing) opleggen;
  5. in eerste aanleg een schorsing opleggen als scheidsrechter voor de gevallen opgenomen in punten c) en d);
  6. aan de Tuchtcommissie Waterpolo een bijkomende sanctie voorstellen ten overstaan van de betrokken scheidsrechter in zijn hoedanigheid als speler, official of toeschouwer;
  7. advies uitbrengen bij de Sportcommissie Waterpolo en de Tuchtcommissie Waterpolo over de juiste toepassing van de waterpolospelregels;
  8. minstens eenmaal per jaar de scheidsrechters evalueren om de leiding van de wedstrijden te verbeteren. Hiertoe kan de Centrale Scheidsrechterscommissie zich laten bijstaan door scheidsrechters en voormalige scheidsrechters die ze zelf aanduidt;
  9. voorstellen tot reglementswijzigingen indienen.
Terug naar overzicht
PDF